Warunki i postanowienia dotyczące sprzedaży i dostaw

Informacje ogólne

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie dostawy z OX-ON A/S podlegają poniższym warunkom i postanowieniom dotyczącym sprzedaży i dostaw.

   

Ceny

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i wszelkich innych podatków.

OX-ON A/S zastrzega sobie prawo do zmiany cen z powodu zmian kursów walut, ceł, opłat, podatków, cen surowców itp. bez wcześniejszego powiadomienia klienta. Wszelkie podatki nałożone przez prawo są wyszczególnione jako osobne pozycje dla poszczególnych produktów. Podwyżki cen z innych niż powyżej powodów zostaną zgłoszone z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Niektóre pozycje w cenniku produkowane są na specjalne zamówienie. W ich przypadku należy spodziewać się wydłużonego czasu dostawy.

   

Informacje o produkcie

Informacje na stronie internetowej, w informacjach o produktach lub w cennikach są wiążące tylko w zakresie, w jakim umowa wyraźnie się do nich odnosi.

   

Płatność

Cała kwota faktury musi zostać uiszczona w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w odpowiednim terminie, OX-ON A/S ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 1,5% kwoty faktury za rozpoczęty miesiąc, w którym płatność miała zostać dokonana.

   

Zastrzeżenie własności

Sprzedany produkt pozostaje własnością OX-ON A/S do momentu dokonania pełnej zapłaty.

   

Dostawa

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy DPU (Incoterms 2020) na adres wskazany przez kupującego. W przypadku zamówień poniżej 2500 DKK netto naliczany jest VAT od ładunku.

W przypadku zamówień poniżej 1000 DKK netto pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 DKK.

Terminy dostaw są podawane w przybliżeniu i są niewiążące, chyba że zostało uzgodnione inaczej i potwierdzone na piśmie przez OX-ON A/S.

   

Obowiązek dochodzenia i składania reklamacji

Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy towar jest wolny od wad, natychmiast po dostawie.

Reklamacje dotyczące wad i usterek muszą dotrzeć do OX-ON A/S w ciągu 5 dni kalendarzowych od dostawy lub po wykryciu wady lub usterki.

 

Jeśli w odniesieniu do towarów OX-ON A/S lub ich części nabywca otrzyma reklamacje od klientów nabywcy lub innych użytkowników towarów OX-ON A/S, nabywca musi następnie przesłać/złożyć reklamację na piśmie do OX-ON A/S w ciągu 5 dni kalendarzowych. Jeśli nabywca nie wywiąże się z tego zobowiązania, nie może później wysuwać żadnych roszczeń z tytułu wad ani odszkodowań przeciwko OX-ON A/S. Podobnie we wzajemnych stosunkach między OX-ON A/S a nabywcą, nabywca zwalnia spółkę OX-ON A/S z wszelkich roszczeń, które klienci nabywcy wnieśli bezpośrednio przeciwko OX-ON A/S.

 

Jeżeli nabywca nie złoży pisemnej reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, zostanie pod każdym względem wykluczony z wszelkich roszczeń z tytułu wad, odszkodowań lub gwarancji lub innych środków zaradczych.

   

Odpowiedzialność

Spółka OX-ON A/S ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnymi przepisami prawa duńskiego z ograniczeniami wynikającymi z niniejszych warunków.

Spółka OX-ON A/S może w przypadku wad ilościowych zrealizować dostawę w rozsądnym terminie, przy czym nabywca nie może powoływać się na niewykonanie zobowiązania.

   

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka OX-ON A/S ponosi odpowiedzialność za wady w dostawach OX-ON A/S, tylko jeśli nabywca wykorzystał je we właściwy i uzasadniony sposób oraz zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez spółkę OX-ON A/S.

Spółka OX-ON A/S w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty operacyjne, stratę czasu lub zysków, utratę wartości firmy lub inne pośrednie straty poniesione przez nabywcę lub klientów nabywcy, lub innych użytkowników dostaw OX-ON A/S.

   

Środki prawne

W przypadku błędów lub pominięć w dostawie spółka OX-ON A/S ma prawo do ich usunięcia poprzez wymianę, naprawę lub uznanie, w zależności od tego, co spółka OX-ON A/S uważa za właściwe.

   

Zwrócone towary

Towary nieuszkodzone zostaną zwrócone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze spółką OX-ON A/S. Warunkiem jest również zwrócenie towaru w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, zakup w ciągu minionych 6 miesięcy oraz przydatność do wprowadzenia na rynek i sprzedaży. W przypadku częściowego pokrycia kosztów obsługi naliczane jest min. 20% kwoty faktury. Zwracane towary o łącznej wartości mniejszej niż 100,00 DKK netto nie zostaną zaakceptowane.

 

Zwracane towary należy przesłać na adres spółki OX-ON A/S na koszt dostawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię faktury. W przypadku braku kopii faktury towar zostanie odesłany klientowi.

 

Zwroty towarów na zamówienia specjalne i towary specjalne nie są przyjmowane.

   

Odpowiedzialność za produkt

Spółka OX-ON A/S ponosi odpowiedzialność za produkt zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. Spółka OX-ON A/S jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt w kwocie 10 000 000 DKK.

   

Siła wyższa

Spółka OX-ON A / S zostanie zwolniona z odpowiedzialności w przypadku, gdy wadliwa lub opóźniona dostawa jest spowodowana siłą wyższą. Siła wyższa obejmuje wojnę, mobilizację, zamieszki na szczeblu krajowym/lokalnym, interwencję rządową lub interwencję władz lokalnych, strajk, blokadę lub lockout, zakazy eksportu lub importu, ograniczenia walutowe, klęski żywiołowe lub inne ekstremalne warunki pogodowe, pożary i konfiskaty, awarie IT lub infrastruktury spowodowane zewnętrznym cyberatakiem i innymi okolicznościami z przyczyn niezależnych od OX-ON A/S.

    

Obowiązująca jurysdykcja i prawo właściwe

Spory związane z umowami między OX-ON A/S a nabywcą muszą być rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim w sądzie w Sønderborg.

Back to Top